top of page

Terms and Conditions

Welcome to Solarify! Before you proceed to use our services, we kindly ask you to review and agree to the following Terms and Conditions, which govern your relationship with us. These Terms and Conditions are available in four different languages: Estonian, English, German, and French.

Section Title

Terms and Conditions - Solarify Energy OÜ – English Version

1. Introduction

1.1 These terms and conditions ("Terms") govern the contractual relationship between Solarify Energy OÜ ("Solarify Energy" or "we") and the customers ("Customer" or "you") of our trade company, with the address at Pärnu mnt 388b, 11612 Tallinn Harjumaa, Estonia. By engaging in any business transactions with Solarify Energy, you agree to be bound by these Terms.

2. Contact Information

2.1 Company Name: Solarify Energy OÜ 2.2 Address: Pärnu mnt 388b, 11612 Tallinn Harjumaa, Estonia 2.3 Email: office@solarify-energy.com 2.4 Phone Number: +372 609 3051 2.5 Registry Code: 16737470 2.6 VAT Number: EE102616729

3. Payment

3.1 Payment for goods and services provided by Solarify Energy can be made through bank transfer. The payment details and instructions will be provided by Solarify Energy to the Customer upon purchase or agreement of services.

4. Returns and Refunds

4.1 Returns and refunds are only applicable to private individuals who are customers of Solarify Energy. Companies and other legal entities are not eligible for returns and refunds.

4.2 To be eligible for a refund, private individuals must follow the return process specified by Solarify Energy and meet the conditions set out by the Estonian law.

4.3 Solarify Energy reserves the right to inspect returned goods and may decline the refund if the returned items are damaged due to misuse, mishandling, or neglect.

4.4 Refunds will be processed within a reasonable time after the returned goods have been inspected and approved.

5. Ownership

5.1 All goods sold and delivered by Solarify Energy will remain the property of Solarify Energy until the Customer has made full payment for the purchased items.

6. reservation of the right to self-supply

6.1 In the event of deliveries sourced from third parties, Solarify Energy OÜ reserves the right to terminate this contract or extend the delivery period reasonably if Solarify Energy OÜ is unable to be supplied with the necessary materials or products in a timely manner due to reasons beyond its control. Such reasons may include, but are not limited to, disruptions at suppliers, transportation delays, strikes, lockouts, epidemics or pandemics, as well as governmental orders. Solarify Energy OÜ will promptly inform the customer of the exercise of this reservation and make all reasonable efforts to minimize the impact on delivery or performance

7. Governing Law and Jurisdiction

7.1 These Terms and any contractual relationship between Solarify Energy and the Customer shall be governed by the laws of Estonia.

7.2 Any disputes arising from the interpretation or implementation of these Terms shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts located in Tallinn, Estonia.

8. Amendments to Terms and Conditions

8.1 Solarify Energy reserves the right to amend these Terms at any time. The updated Terms will be published on our website and communicated to active customers via email.

8.2 Continued use of our services or engagement in business transactions with Solarify Energy after the amendments to these Terms will signify your acceptance of the modified Terms.

9. Miscellaneous

9.1 These Terms constitute the entire agreement between the Customer and Solarify Energy and supersede any previous agreements, whether oral or written.

9.2 If any provision of these Terms is found to be invalid or unenforceable, the remaining provisions shall remain in full force and effect.

9.3 Solarify Energy's failure to enforce any right or provision of these Terms shall not constitute a waiver of such right or provision.

By engaging in business transactions with Solarify Energy, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to these Terms and Conditions.

Tingimused ja Eeskirjad - Solarify Energy OÜ - eesti versioon

1. Sissejuhatus

1.1 Need tingimused ("Tingimused") reguleerivad lepingulist suhet Solarify Energy OÜ ("Solarify Energy" või "meie") ja meie ärifirma klientide ("Klient" või "teie") vahel, aadressiga Pärnu mnt 388b, 11612 Tallinn Harjumaa, Eesti. Osaledes mis tahes äritehingutes Solarify Energy-ga, nõustute nende Tingimustega.

2. Kontaktandmed

2.1 Firmenimi: Solarify Energy OÜ 2.2 Aadress: Pärnu mnt 388b, 11612 Tallinn Harjumaa, Eesti 2.3 E-post: office@solarify-energy.com 2.4 Telefoninumber: +372 609 3051 2.5 Registrikood: 16737470 2.6 KMKR number: EE102616729

3. Tasumine

3.1 Solarify Energy poolt pakutavate kaupade ja teenuste eest saab tasuda pangaülekandega. Makseteave ja juhised edastatakse kliendile pärast kauba ostmist või teenuse osutamise kokkuleppimist.

4. Tagastused ja Tagasimaksed

4.1 Tagastused ja tagasimaksed kehtivad ainult Solarify Energy klientidele, kes on eraisikud. Ettevõtted ja teised juriidilised isikud ei ole tagasipöördumiseks ja tagasimaksete saamiseks õigustatud.

4.2 Tagasimakse saamiseks peavad eraisikud järgima Solarify Energy poolt määratud tagastusprotsessi ja vastama Eesti õiguses sätestatud tingimustele.

4.3 Solarify Energy jätab endale õiguse kontrollida tagastatud kaupu ja võib tagasimakse tagasi lükata, kui tagastatud esemed on kahjustatud väärkasutuse, hooletuse või ebaõige käsitlemise tõttu.

4.4 Tagasimaksed töödeldakse mõistliku aja jooksul pärast tagastatud kaupade kontrollimist ja heakskiitmist.

5. Omandiõigus

5.1 Kõik Solarify Energy poolt müüdud ja tarnitud kaubad jäävad Solarify Energy omandisse kuni Klient on tasunud täieliku ostuhinna ostetud kaupade eest.

6. omavarustuse ettenägemine

6.1 Kolmandatelt isikutelt pärit tarnete korral jätab Solarify Energy OÜ endale õiguse käesolev leping lõpetada või pikendada tarneperioodi mõistlikult, kui Solarify Energy OÜ ei saa kontrolli alt väljuvatel põhjustel vajalikke materjale või tooteid õigeaegselt tarnida. Sellised põhjused võivad hõlmata, kuid ei ole nendega piiratud, tarnijate häireid, transpordi viivitusi, streike, lukkseisu, epideemiaid või pandeemiaid ning ka valitsuse korraldusi. Solarify Energy OÜ teavitab klienti viivitamatult selle reserveerimise kasutamisest ning teeb kõik mõistlikud jõupingutused tarnimise või esitluse mõju minimeerimiseks.

7. Kohaldatav õigus ja Kohtualluvus

7.1 Need Tingimused ja igasugune lepinguline suhe Solarify Energy ja Kliendi vahel kuuluvad Eesti seaduste alla.

7.2 Kõik nendest Tingimustest tulenevad vaidlused alluvad ainult Tallinna kohtute ainupädevusele.

8. Tingimuste Muudatused

8.1 Solarify Energy jätab endale õiguse muuta neid Tingimusi igal ajal. Uuendatud Tingimused avaldatakse meie veebisaidil ja teavitatakse aktiivseid kliente e-posti teel.

8.2 Solarify Energy teenuste jätkuv kasutamine või äritehingute sõlmimine pärast nende Tingimuste muudatuste jõustumist tähendab, et olete muudetud Tingimustega nõustunud.

9. Muud

9.1 Need Tingimused moodustavad kogu lepingu Kliendi ja Solarify Energy vahel, asendades kõik eelnevad kokkulepped, olgu need suulised või kirjalikud.

9.2 Kui mõni nendest Tingimustest osutub kehtetuks või täitmiskõlbmatuks, jäävad ülejäänud sätted täielikult jõusse.

9.3 Solarify Energy loobumine mis tahes õigusest või tingimusest nendes Tingimustes ei tähenda selle õiguse või tingimuse loobumist.

9.4 Kahtluse korral jääb kehtima ingliskeelne versioon nendest Tingimustest.

Osaledes äritehingutes Solarify Energy-ga, kinnitate, et olete lugenud, mõistnud ja nõustunud nende Tingimustega.

Geschäftsbedingungen - Solarify Energy OÜ – Deutsche Version

1. Einleitung

1.1 Diese Geschäftsbedingungen ("AGB") regeln die vertragliche Beziehung zwischen Solarify Energy OÜ ("Solarify Energy" oder "wir") und den Kunden ("Kunde" oder "Sie") unseres Handelsunternehmens mit der Adresse Pärnu mnt 388b, 11612 Tallinn Harjumaa, Estland. Durch die Teilnahme an Geschäftstransaktionen mit Solarify Energy erklären Sie sich mit diesen AGB einverstanden.

2. Kontaktdaten

2.1 Firmenname: Solarify Energy OÜ 2.2 Adresse: Pärnu mnt 388b, 11612 Tallinn Harjumaa, Estland 2.3 E-Mail: office@solarify-energy.com 2.4 Telefonnummer: +372 609 3051 2.5 Registrierungscode: 16737470 2.6 USt-IdNr.: EE102616729

3. Zahlung

3.1 Die Zahlung für Waren und Dienstleistungen, die von Solarify Energy erbracht werden, kann per Banküberweisung erfolgen. Die Zahlungsdetails und Anweisungen werden Ihnen von Solarify Energy nach dem Kauf oder der Vereinbarung von Dienstleistungen zur Verfügung gestellt.

4. Rückgabe und Rückerstattung

4.1 Rückgaben und Rückerstattungen gelten nur für Privatpersonen, die Kunden von Solarify Energy sind. Unternehmen und andere juristische Personen sind nicht berechtigt, Rückgaben und Rückerstattungen zu erhalten.

4.2 Um für eine Rückerstattung berechtigt zu sein, müssen Privatpersonen den von Solarify Energy festgelegten Rückgabeprozess befolgen und die in estnischem Recht festgelegten Bedingungen erfüllen.

4.3 Solarify Energy behält sich das Recht vor, zurückgegebene Waren zu inspizieren und die Rückerstattung abzulehnen, wenn die zurückgesandten Artikel aufgrund von Missbrauch, unsachgemäßer Handhabung oder Vernachlässigung beschädigt sind.

4.4 Rückerstattungen werden innerhalb einer angemessenen Zeit nach der Inspektion und Genehmigung der zurückgegebenen Waren bearbeitet.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1 Alle von Solarify Energy verkauften und gelieferten Waren bleiben das Eigentum von Solarify Energy, bis der Kunde den vollen Kaufpreis für die erworbenen Artikel bezahlt hat.

6. Selbstbelieferungsvorbehalt

6.1 Im Falle von Lieferungen, die von Dritten bezogen werden, behält sich Solarify Energy OÜ das Recht vor, von diesem Vertrag zurückzutreten oder die Lieferfrist angemessen zu verlängern, falls Solarify Energy OÜ aus Gründen, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, nicht oder nicht rechtzeitig mit den notwendigen Materialien oder Produkten beliefert werden kann. Solche Gründe können, sind jedoch nicht beschränkt auf, Betriebsstörungen bei den Lieferanten, Transportverzögerungen, Streiks, Aussperrungen, Epidemien oder Pandemien, sowie behördliche Anordnungen sein. Solarify Energy OÜ wird den Kunden unverzüglich über die Ausübung dieses Vorbehalts informieren und alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um die Auswirkungen auf die Lieferung oder Leistung zu minimieren

7. Recht und Gerichtsstand

7.1 Diese AGB und jegliche vertragliche Beziehung zwischen Solarify Energy und dem Kunden unterliegen den Gesetzen von Estland.

7.2 Alle aus der Auslegung oder Durchführung dieser AGB resultierenden Streitigkeiten unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte in Tallinn, Estland.

8. Änderungen der Geschäftsbedingungen

8.1 Solarify Energy behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit zu ändern. Die aktualisierten AGB werden auf unserer Website veröffentlicht und aktiven Kunden per E-Mail mitgeteilt.

8.2 Durch die fortgesetzte Nutzung unserer Dienstleistungen oder die Teilnahme an Geschäftstransaktionen mit Solarify Energy nach Änderungen dieser AGB erklären Sie sich mit den geänderten Bedingungen einverstanden.

9. Sonstiges

9.1 Diese AGB stellen die gesamte Vereinbarung zwischen dem Kunden und Solarify Energy dar und ersetzen alle vorherigen Vereinbarungen, ob mündlich oder schriftlich.

9.2 Sollte eine Bestimmung dieser AGB für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden werden, bleiben die übrigen Bestimmungen in vollem Umfang in Kraft.

9.3 Das Versäumnis von Solarify Energy, ein Recht oder eine Bestimmung dieser AGB durchzusetzen, stellt keinen Verzicht auf dieses Recht oder diese Bestimmung dar.

9.4 Im Zweifelsfall hat die englische Version dieser AGB Vorrang.

Durch die Teilnahme an Geschäftstransaktionen mit Solarify Energy bestätigen Sie, dass Sie diese Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben.

 

Conditions Générales - Solarify Energy OÜ - version française

1. Introduction

1.1 Les présentes conditions générales ("Conditions") régissent la relation contractuelle entre Solarify Energy OÜ ("Solarify Energy" ou "nous") et les clients ("Client" ou "vous") de notre société commerciale, dont l'adresse est Pärnu mnt 388b, 11612 Tallinn Harjumaa, Estonie. En engageant toute transaction commerciale avec Solarify Energy, vous acceptez d'être lié par ces Conditions.

2. Coordonnées

2.1 Nom de l'entreprise : Solarify Energy OÜ 2.2 Adresse : Pärnu mnt 388b, 11612 Tallinn Harjumaa, Estonie 2.3 E-mail : office@solarify-energy.com 2.4 Numéro de téléphone : +372 609 3051 2.5 Code d'enregistrement : 16737470 2.6 Numéro de TVA : EE102616729

3. Paiement

3.1 Le paiement des biens et services fournis par Solarify Energy peut être effectué par virement bancaire. Les détails de paiement et les instructions seront fournis par Solarify Energy au Client lors de l'achat ou de l'accord des services.

4. Retours et Remboursements

4.1 Les retours et remboursements s'appliquent uniquement aux particuliers clients de Solarify Energy. Les entreprises et autres entités juridiques ne sont pas éligibles pour les retours et remboursements.

4.2 Pour être éligible à un remboursement, les particuliers doivent suivre le processus de retour spécifié par Solarify Energy et respecter les conditions établies par la législation estonienne.

4.3 Solarify Energy se réserve le droit d'inspecter les marchandises retournées et peut refuser le remboursement si les articles retournés sont endommagés en raison d'une utilisation abusive, d'une mauvaise manipulation ou de négligence.

4.4 Les remboursements seront traités dans un délai raisonnable après l'inspection et l'approbation des marchandises retournées.

5. Propriété

5.1 Tous les biens vendus et livrés par Solarify Energy resteront la propriété de Solarify Energy jusqu'à ce que le Client ait effectué le paiement intégral des articles achetés.

6. clause de réserve d'auto-approvisionnement

6.1 En cas de livraisons obtenues auprès de tiers, Solarify Energy OÜ se réserve le droit de se retirer du présent contrat ou de prolonger raisonnablement le délai de livraison si Solarify Energy OÜ est dans l'impossibilité d'être approvisionné en temps voulu en raison de raisons indépendantes de sa volonté. Ces raisons peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, des perturbations chez les fournisseurs, des retards de transport, des grèves, des lock-out, des épidémies ou des pandémies, ainsi que des ordonnances gouvernementales. Solarify Energy OÜ informera immédiatement le client de l'exercice de cette réserve et déploiera tous les efforts raisonnables pour minimiser l'impact sur la livraison ou l'exécution

7. Droit Applicable et Juridiction

7.1 Les présentes Conditions et toute relation contractuelle entre Solarify Energy et le Client sont régies par les lois de l'Estonie.

7.2 Tout litige découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre de ces Conditions sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux situés à Tallinn, en Estonie.

8. Modifications des Conditions Générales

8.1 Solarify Energy se réserve le droit de modifier ces Conditions à tout moment. Les Conditions mises à jour seront publiées sur notre site Web et communiquées par e-mail aux clients actifs.

8.2 La poursuite de l'utilisation de nos services ou l'engagement dans des transactions commerciales avec Solarify Energy après les modifications apportées à ces Conditions signifiera votre acceptation des Conditions modifiées.

9. Divers

9.1 Les présentes Conditions constituent l'intégralité de l'accord entre le Client et Solarify Energy et remplacent tout accord antérieur, qu'il soit oral ou écrit.

9.2 Si une disposition de ces Conditions est jugée invalide ou inapplicable, les autres dispositions resteront en vigueur.

9.3 Le fait que Solarify Energy n'exerce pas un droit ou une disposition de ces Conditions ne constitue pas une renonciation à ce droit ou cette disposition.

9.4 En cas de doute, la version anglaise de ces CGC prévaudra.

En engageant des transactions commerciales avec Solarify Energy, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté ces Conditions Générales.

bottom of page